سؤالات متداول


آیا عایق های سنتی می توانند از اتلاف انرژی توسط همرفت جلوگیری کنند ؟

خیر
اما نانو عایق آکسون هیچ اتلاف همرفتی از سطح فلز داغ یا سرد ندارد.

آیا عایق های سنتی می توانند از خوردگی و اکسید شدن جلوگیری نمایند ؟

خیر
اما نانو عایق آکسون هیچ زنگ زدگی و فرسودگی روی فلزات و ساختمان ها ایجاد نمی کند.

آیا در صورت خرابی، عایق های سنتی را می توات تعمیر یا مورد بازرسی روتین قرار داد؟

خیر
اما نانو عایق آکسون به سادگی تعمیر شده و می تواند مداوم مورد بازرسی قرار گیرد.

آیا عایق های سنتی می توانند طور عمر بالا داشته باشند؟

خیر
اما نانو عایق آکسون طول عمر بیش از 20 سال دارد.

آیا عایق های سنتی می توانند از جذب و ورود فوتون های گرمایی خورشیدی جلوگیری کنند؟

خیر
اما نانو عایق آکسون نور خورشید را به آسمان برگردانده و فلز و مصالح زیر را ابداً گرم نمی کند.

آیا عایق های سنتی قابل شستن و زیبایی ظاهری هستند ؟

خیر
اما نانو عایق آکسون قابل شستشو ، ظاهری ، زیبا و حجمی اندک است.

آیا عایق های سنتی می توانند دور مخازن بزرگ نفتی ، سقف واگن های قطار و اتوبوس و غیره اجرا شوند؟

خیر
اما نانو عایق آکسون دارای زیبایی و کارایی بی نظیر در همه این موارد فوق است.

Powered by Hasht Bit