درخواست نمایندگی

ثبت نام نمایندگی

لطفا فیلدهای اجباری را با دقت تکمیل نمایید.

  مشخصات حقیقی

  مشخصات حقوقی

  حوزه فعالیت

  قبلا سابقه فعالیت در این زمینه را داشتم / دارم.
  در حال حاضر با شرکت های مشابه نانو آکسون همکاری دارم.

  توجه

  در حال حاضر شرکت نانو آکسون نمایندگی انحصاری ارایه نمیدهد و ضمن اینکه حوزه فعالیت نمایندگی ها استانی میباشد، به صورت غیر انحصاری ارایه میگردد. به منظور کنترل و نظارت مستمر نمایندگان، شرکت نانو آکسون در پایان هر سال، عملکرد نمایندگان خود را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

  طراحی توسط هشت بیت